Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Algemene voorwaarden van Christine ten Kate

Versie 1 (2021)

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt onder Christine ten Kate verstaan:
·         Christine ten Kate, Trainer,  pedagogisch adviseur en manager Kinderopvang. 

          Zij heeft op een aanbieding of  overeenkomst deze voorwaarden van toepassing verklaart.

 

Onder opdrachtgever wordt verstaan

·         Degene aan wie Christine ten Kate op basis van een overeenkomst een product levert.

 

Inschrijving

Christine ten Kate is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Zwolle KvK- nummer 60855851

 

Overeenkomsten

De overeenkomst tussen Christine ten Kate en de opdrachtgever kan zowel schriftelijk als telefonisch worden aangegaan. De opdrachtgever ontvangt binnen 5 dagen een schriftelijke bevestiging van deze overeenkomst.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor zijn betalingsverplichting.
Blijkt een opdrachtgever op enig moment naar het oordeel van Christine ten Kate niet kredietwaardig, dan kan Christine ten Kate de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

 

Geheimhouding

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Indien Christine ten Kate op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak gehouden is aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden vertrouwelijke informatie te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, is Christine ten Kate niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Annulering

Christine ten Kate hanteert een kosteloze wettelijk bedenktermijn van 14 werkdagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
Bij annulering van een cursus, gelegen op een tijdstip korter dan 6 weken voor aanvang van de cursus, dient 25 % van de overeengekomen prijs te worden betaald.
Bij annulering van een cursus, gelegen op een tijdstip korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus, dient 50 % van de overeengekomen prijs te worden betaald.

De getekende offerte dient 8 weken voor aanvang  ontvangen te zijn door de opdrachtgever. 

 

Klachten

Eventuele klachten kunnen liefst mondeling maar ook per mail gemeld worden.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Na de schriftelijke melding van een klacht ontvangt u binnen 4 weken een schriftelijke reactie van de genomen of de te nemen acties. Indien een klacht gerechtvaardigd is, zal Christine ten Kate een keuze maken betreffende een eventuele schaderegeling.
Elke klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Ik registreer alle klachten voor de duur van 3 jaar. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal Christine ten Kate de klacht neer leggen bij Tony Rog  (tony.rog@tele2.nl). Hij zal als onafhankelijk conflictbemiddelaar optreden.  Het oordeel van Tony Rog is voor beide partijen bndend.


Eventuele consequenties worden door Christine ten Kate snel afgehandeld.
De kosten voor de bemiddeling door de onpartijdige instantie worden door beide partijen gedeeld (50%-50%).

 

Betaling

Betaling van de overeengekomen bedragen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur middels bankoverschrijving te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn wordt maandelijks cumulatief de wettelijke rente in rekening gebracht. De eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet en doen deze niet teniet.

 

Aansprakelijkheid

Christine ten Kate of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, ontstaan als gevolg van of tijdens de cursus/bijeenkomst.
Het bijwonen van de bijeenkomsten gebeurt geheel op eigen risico.

 

Garantie

Christine ten Kate staat garant voor actueel en kwalitatief hoogwaardige diensten en producten.

Christine ten Kate maakt gebruik van materialen die in goede staat verkeren en hygiënisch zijn.
Als docent/trainer is Christine ten Kate een gekwalificeerde en professionele beroepsbeoefenaar op het terrein van de cursus of training die verzorgd moet worden.

Christine ten Kate is attent en reageert standeer binnen een week op vragen die per mail, app of telefonisch worden gesteld. Als een reactie meer tijd vraagt zal Christine ten Kate dit bespreken in overleg, en met instemming van de klant, een termijn vaststellen.

 

Reclames

Op straffe van ongeldigheid dienen reclames binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.

 

Overmacht

Indien de cursus/bijeenkomst geen doorgang kan vinden als gevolg van ernstige ziekte of dood van de docenten of in geval van andere ernstige calamiteiten, ontstaat geen recht op schadevergoeding.

 

Copyright

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Christine ten Kate verboden geheel
of gedeeltelijke teksten over te nemen uit lesmateriaal van Christine ten Kate.

 

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal blijft bij Christine ten Kate.

 

Geschillen en toegepast recht

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.

Voordat een van de partijen een geschil aan de rechter voorlegt zullen beide partijen er alles aan doen om er samen goed uit te komen .

Op alle voorwaarden, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen, waarop de voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht en het Internationaal Privaatrecht van toepassing.

 

Geldigheid algemene voorwaarden

Reeds door de verwijzing op bevestigingen en facturen naar deze voorwaarden wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden en de inhoud van de voorwaarden te kennen en daarmee in te stemmen.
Bij elke overeenkomst wordt verwijzing naar deze voorwaarden ter beschikking gesteld.

 

 

snel zoeken