Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Privacy Policy Christine ten Kate

Christine ten Kate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe  ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Christine ten Kate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat  ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als  ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen  wijzen en deze respecteren.

 

Als Christine ten Kate ben  ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, relaties of deelnemers

Persoonsgegevens van , relaties of deelnemers worden door Christine ten Kate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht, training/workshop of uitnodigingen;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht uitvoeren of het contract opmaken;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christine ten Kate de volgende persoonsgegevens vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Geboortedatum;

 

- Adres en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Website;

- Btw-nummer;

- Betalingstermijn;

- Rekeningnummer

- Telebankier machtiging.

- Beginsituatie van de deelnemers

- Eventuele bijzonderheden van de deelnemers

 

Uw persoonsgegevens worden door Christine ten Kate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de opdracht of contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens (mogelijk) geïnteresseerden

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Christine ten Kate verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christine ten Kate de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Christine ten Kate opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan  ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en indien u hiermee akkoord gaat.

Zo maken  ik gebruik van derde partijen voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van Christine ten Kate

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen uitnodigingen en drukwerk;

 

Ik zal door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Tevens kan  ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Nvt

 

Minderjarigen

Nvt

 

Bewaartermijn

Christine ten Kate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Christine ten Kate van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Ik maak gebruik van initialen als daar aanleiding toe is;

-  ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke  ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat  ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Als ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen  we er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

Contactgegevens

Christine ten Kate,

Zuiderlaan 199

7944EE Meppel

info@christinetenkate.nl

tel: 0630860963

snel zoeken