Even voorstellen

Enthousiast en deskundig <lees verder>

Trainer, Docent en Coach

Inspireren en kennis overdragen <lees verder>

Pedagogisch adviseur

De pedagogisch kwaliteit is de kern <lees verder>

Publicaties

blogs, recensies, artikelen <lees verder>


Piramide-training:

Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de kinderopvang of op school heeft gedaan.

Breed programma van 0 tot 7 jaar

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. De complete educatieve methode blijft aandacht houden voor met name allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Daarnaast bevat de Piramide-methode ook een uitbreiding op de bestaande thema’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Materiaal Piramide VVE

De pedagogisch medewerkers die de scholing volgen moeten de beschikking hebben over de volgende materialen: de Projectboeken, boek: Piramide voor Kinderdagverblijven, indien er gewerkt wordt met baby-dreumesgroepen; boek: Suggesties voor baby en dreumes en praatplaten.

 

Inhoud Piramide training:

Dagdeel

Onderwerp

Doelen

1 Welkom

Introductie, dagplanning en welkomprogramma

De deelnemers:

Maken kennis met elkaar en met Piramide.

Hebben inzicht in het belang van een goede dagplanning.

Krijgen overzicht van de Piramide-training en coaching en van wat er van hen verwacht wordt.

Worden zich bewust van het belang van reflectie op de eigen ontwikkeling.

Weten dat een gevoel van nabijheid, veiligheid, autonomie en competentie voorwaardelijk is om zich te kunnen ontwikkelen.

Hebben inzicht in het belang van goed gehanteerde rituelen en regels.

Kennen opzet en inhoud van het Welkomprogramma.

Hebben inzicht in de hoeksteen Nabijheid.

2 Spelen en werken

Spel

De deelnemers:

Beseffen dat spel heel waardevol is.

Weten dat er drie intelligenties zijn (emotionele, cognitieve en fysieke intelligentie) en dat het belangrijk is dat deze alle drie worden aangesproken in het spelaanbod.

Kennen vijf spelsoorten en weten hoe deze in hun spelaanbod vertegenwoordigd worden.

Weten hoe er binnen Piramide gedacht wordt over het initiatief van het kind en het initiatief van de leidster/leerkracht tijdens spelen.

Krijgen meer inzicht in de hoeksteen Initiatief kind en beseffen dat een gevoel van veiligheid, autonomie en competentie belangrijk zijn om initiatief te kunnen nemen.

Weten wat er met spelen, exploreren en zelfstandig leren wordt bedoeld.

Kennen de fasen in de ontwikkeling van spel.

3 Spelen en werken

Speelleeromge-ving

De deelnemers:

Krijgen inzicht in de criteria waaraan de inrichting van de ruimte(n) moet voldoen.

Kunnen hun (groeps)ruimte inrichten volgens de criteria van de inrichting van de speelleeromgeving en begrijpen de achterliggende redenen.

Krijgen inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die bepaalde (groeps)ruimten met zich meebrengen en kunnen daarmee omgaan.

Doen ervaringen op met het flexibel omgaan met de inrichting van de speelleeromgeving aan de hand van projectthema’s.

4 Spelen en werken

Zelfstandig leren

De deelnemers:

Weten wanneer kinderen rijk spelen.

Weten wat het belang van zelfsturing en executieve functies is.

Weten wanneer het nuttig is om wel of niet in te grijpen tijdens het spelen en welk interventieniveau dan ingezet kan worden.

Weten hoe je spelsituaties kunt creëren.

Kunnen kinderen inspireren tot spelen.

Hebben vaardigheden om een voorspeelstukje te spelen.

Hebben vaardigheden in het verrijken van het spel van kinderen.

Hebben ideeën om het spelen van kinderen in hun groep beter te ondersteunen.

Kennen het Speelleerprogramma van de Piramide-projecten.

5 Groeps-exploratie

Projecten

 

De deelnemers:

Krijgen inzicht in de opbouw van Piramide-projecten:

 • Over verschillende leerjaren heen voor kinderen van 0-7 jaar (langetermijncyclus).
 • Binnen een thema door het uitvoeren van de vier projectstappen.
 • Door afstand te nemen van eenvoudig en concreet naar moeilijk en abstract (hoeksteen Afstand).

Zien de meerwaarde van het uitvoeren van activiteiten met baby’s en dreumesen.

Kunnen activiteiten bedenken en uitvoeren die behoren bij de verschillende projectstappen.

Kunnen groepsexploraties flexibel aanpassen en uitvoeren aansluitend bij de behoeften van de kinderen uit hun groep.

Nemen eventueel een filmpje mee over het werken met baby’s en dreumesen.

6 Manage-ment

 

Groepsexplora-tie,

spelen en werken

De deelnemers:

Kunnen de groepsexploratie zo organiseren dat alle kinderen er maximaal van kunnen profiteren door:

  • Gebruik te maken van Didactische Structuren van Structureel Coöperatief Leren voor de eigen doelgroep.
  • Activiteiten moeilijker of gemakkelijker te maken.
  • Het beredeneerd indelen van de kinderen in kleine en grote(re) groepen.
  • Het beredeneerd indelen van de kinderen in homogene en heterogene groepen.

Kunnen beredeneerd formulieren selecteren (of aanpassen) voor hun planning en registratie.

Hebben inzicht in een effectieve tijdsbesteding (met aandacht voor kleine groep).

Kunnen activiteiten evenwichtig verdelen in de tijd.

Kunnen de Spelinloop goed organiseren en kinderen en ouders vrij laten spelen.

Kunnen het Spelen goed organiseren en kinderen keuzes laten maken en laten spelen.

Kunnen het Werken goed organiseren en kinderen vrije en gerichte opdrachten geven.

Kunnen de verschillende werkmodellen hanteren: Niveaumodel, Keuzemodel en Volgordemodel (voor leerkrachten).

Kunnen kinderen op een goede manier begeleiden en ondersteunende feedback geven bij Spelinloop, Spelen en Werken.

Stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen.

7 Evaluatie

Dagelijkse observatie en portfolio, observatielijsten en toetsen

De deelnemers:

Vormen zich een beeld van het nut van evaluatie.

Maken kennis met de cyclus Opbrengstgericht werken in Piramide.

Bespreken manieren van evalueren.

Kennen het onderscheid tussen authentieke en systematische evaluatie.

Weten hoe ze hun evaluatiesysteem kunnen inzetten  binnen het werken met Piramide.

Weten hoe ze gegevens van kinderen kunnen analyseren en hoe ze kinderen kunnen clusteren in een basisgroep, een groep die extra  aandacht (tutoring) en een groep die meer uitdaging (pientere kinderen) nodig heeft.

Weten hoe observeren objectiever gemaakt kan worden.

Hebben een duidelijk beeld van de toetsen van het Cito Volgsysteem.

Vormen zich een beeld van hoe zij kunnen communiceren met ouders met betrekking tot evaluatie van de ontwikkeling van kinderen.

8 Groeps-exploratie

Differentiatie

De deelnemers:

Kennen het belang van tutoring en de rol van tutoring binnen Piramide.

Verwerven inzicht in wat een tutor is en doet.

Weten welke Piramide-materialen er voor tutoring beschikbaar zijn.

Doen in de praktijk ervaring op met een tutoractiviteit uit een Piramide-project.

Weten dat ze rekening moeten houden met pedagogische en didactische behoeften van kinderen tijdens tutoring.

Plannen en organiseren in samenwerking met hun collega’s de tutoring bij een project.

Leren de kenmerken van pientere kinderen kennen.

Maken kennis met de manier waarop je activiteiten uitvoert met pientere kinderen.

Doen in de praktijk ervaring op met een activiteit voor pientere kinderen uit een Piramide-project.

9 Afscheid

Ouder-

activiteiten

 

De deelnemers:

Verwerven kennis over ouderbetrokkenheid binnen Piramide.

Verkrijgen informatie over cultuur, opvoeding van de ouders.

Krijgen inzicht in hoe ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Informeren ouders over Piramide.

Verkrijgen vaardigheden over hoe ouders te ondersteunen bij thuisactiviteiten. Kunnen een ouderjaarplan opzetten en uitvoeren.

Overdracht naar de basisschool, doorgaande leerlijn

10 Groeps-exploratie

Taal-ontwikkeling

De deelnemers:

Weten hoe het taalleermechanisme werkt.

Weten wat het belang is van een kwalitatief goed taalaanbod en een adequate feedback voor het taalleermechanisme.

Kunnen gesprekken met jonge kinderen interactief goed benutten en uitdiepen:

 • Kunnen interactie uitlokken door ruimtescheppend gedrag en een responsieve houding en hiermee de taalproductie van kinderen stimuleren.
 • Kunnen interactie uitlokken en kinderen aan het denken zetten door verschillende vragen te stellen/opmerkingen te maken die aansluiten bij de kern van een projectstap.

Weten hoe met behulp van de Piramide-projecten de woordenschat gestimuleerd kan worden:

 • Door de opbouw van de vier stappen van concreet naar abstract.
 • Door de holistische aanpak waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt geëxploreerd en begrippen veel worden herhaald.

Kunnen de woordenschat van kinderen versterken in verschillende interactieve contexten.

 

11 Fysieke intelligen-tie

Motorische ontwikkeling

Spel en beweging

De deelnemers:

Kunnen een speellokaal inrichten met boeiende en uitdagende activiteiten voor peuters en kleuters.

Kunnen de kinderen op een verantwoorde wijze in kleinere groepjes aansturen tot zelfstandig werken en spelen, waarbij de kinderen zich bewegend kunnen ontwikkelen.

Kunnen bewegingssituaties kiezen die aansluiten bij het bewegingsniveau van de kinderen.

Grijpen buitenspel aan als mogelijkheid om gericht te bewegen.

Kunnen gerichte dansopdrachten geven aan peuters en kleuters.

Kunnen met een tweetal voorbeelden illustreren wat het belang is van dans voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Kunnen voor zowel peuters als kleuters beknopt verwoorden wat de ontwikkelingskenmerken zijn in relatie tot dans.

Hebben inzicht in de sensomotorische ontwikkeling en kunnen kenmerken hiervan herkennen tijdens het motorisch handelen van jonge kinderen.

Kunnen in activiteiten, spelletjes en materialen die de sensomotorische integratie stimuleren een cursorische lijn herkennen.

Kunnen bovengenoemde activiteiten, spelletjes en materialen aanbieden in een rijke voor het kind aangepaste, betekenisvolle leeromgeving.

12 Groeps-exploratie

Cognitieve intelligentie 2:

Ontwikkeling van waarnemen, denken en rekenen

Oriëntatie op ruimte en tijd

De deelnemers:

Hebben een beeld van de ontwikkelingslijn voor drie- tot zesjarigen ten aanzien van de ontwikkeling van waarnemen, denken en rekenen (aan de hand van ontwikkelingsmaterialen).

Kunnen planmatig werken met projecten en cursorische getinte activiteiten op het gebied van de denk- en rekenontwikkeling aan de hand van doelen.

Kunnen toepassingen bedenken met ontwikkelingsmaterialen voor de ontwikkeling van waarnemen, denken en rekenen.

Weten hoe ze, binnen hun planmatige aanpak, gedifferentieerd kunnen werken.

Kunnen planmatig werken met het Welkomprogramma, projecten en cursorisch getinte activiteiten ter stimulering van oriëntatie op ruimte en tijd aan de hand van doelen.

Hebben inzicht in het belang van oriëntatie op ruimte en tijd ten behoeve van andere ontwikkelingsgebieden als taalontwikkeling, denk- en rekenontwikkeling en wereldverkenning.

Weten hoe ze, binnen hun planmatige aanpak, gedifferentieerd kunnen werken.

 

Naast deze bijeenkomsten krijgt iedere deelnemer twee à drie keer een individueel coachmoment aangeboden.

Kosten voor de training: €900,00 p.p. (incl. BTW)

(bij groepsgrootte van 12 tot 15 deelnemers en op basis van in company)

 

Inbegrepen:

Kennismaking met de organisatie/contactpersoon

Deelnemers materialen

Certificaat

 

Niet inbegrepen:

Reiskosten tbv van de bijeenkomsten en tbv van de coachingsbezoeken

 

Voorwaarden voor certificering:
·        Minimaal 10 bijeenkomsten aanwezig zijn
·        Vervangende opdracht gemaakt bij afwezigheid
·        Compleet portfolio
·        Positieve en actieve bijdrage aan de bijeenkomsten
·        Drie coachmomenten
 
 
 
 

snel zoeken